Kontakti

Adresa:

Rr. Bedri Pejani 7/A, 10000, Prishtinë

Tel:

+383 (0) 38 224 904

Email:

info@civikos.net